Dictamen tècnic sobre la Superilla del Poblenou

Fa uns dies que tenim un dictamen tècnic sobre la Superilla del PobleNou que ha encarregat el despatx d’advocats que prepara la defensa jurídica dels afectats per la implantació de la superillaP9.

El dictamen inclou anàlisi des de dos punts de vista estretament lligats:  l’urbanístic i el legal.

DES DEL PUNT DE VISTA DE FUNCIONALITAT URBANÍSTICA fa una crítica a la delimitació de la superillaP9 ja que “talla” un eix bàsic de comunicació com és PereIV-Almogàvers.  També critica el canvi d’ús de vials  en zones verdes quan hi ha gran quantitat d’espais qualificats com a zones verdes sense urbanitzar.  També critica aquest fet ja que la ràtio zona verda/resident és de les més altes de Barcelona, cosa que fa dubtar de la necessitat de més espais verds.  També considera més adequada la ubicació dels espais verds allà on els va situar el Pla 22@ que en els vials.  També critica la manca d’anàlisi sobre la suposada necessitat de restringir el trànsit a la SIP9.  També critica la manca de coherència en relació a la interactuació de la SIP9 amb la resta de la ciutat i de l’Àrea metropolitana inclús, etc.

DES DEL PUNT DE VISTA LEGAL el dictamen, utilitza paraules suaus per destrossar la implantació de la SIP9.  Efectivament el resum és:  l’Ajuntament ha implantat, sense complir els requisits legals i reglamentaris necessaris, unes modificacions urbanístiques que incompleixen el que estableixen lleis d’ordenació del territori, urbanístiques i de mobilitat.  Conseqüentment ha perjudicat els interessos econòmics i socials dels veïns i comerciants afectats, per als quals les lleis i reglaments abans esmentats estableixen mecanismes de defensa que no s’han respectat.

Respecte a aquest importantíssim tema el dictamen, entre altres coses, diu:

“Calia doncs, a criteri de qui subscriu, encarar un pas previ a la implementació de mesures concretes, que havia de consistir en la reformulació dels instruments de planificació i d’urbanització de l’espai urbà i en la correcta tramitació de totes aquestes figures de planejament i gestió, donant pas a processos reglats d’informació pública, presentació d’al·legacions i recursos, i si és el cas fins i tot davant dels tribunals, en defensa d’interessos individuals i col·lectius per evitar les situacions d’afectació que s’estan produint, i les pèrdues de valor patrimonial, per rendes de posició per afectacions derivades dels increments o disminucions en la càrrega de vehicles suportats a cada tram de carrer en els nous escenaris, en aplicació dels principis de justa i equitativa distribució de càrregues i aprofitaments, tal i com tantes vegades citada MPPGM22@ promulgava.”

Cada cop és més evident que la superilla P9 és una operació desastrosa des de tots els punts de vista.

Tècnicament és una pèssima aplicació urbanística.  Des de la vessant legal la nostra Superilla és una operació que ha incomplert la legalitat vigent i ha intentat privar els veïns de la defensa dels seus drets econòmics i de qualitat de vida.

Políticament la implantació de la SIP9 ha destruït el prestigi democràtic que aquest ajuntament s’auto-atorgava.  La imposició d’un desastre com aquest en contra dels desitjos de la majoria  de veïns ha demostrat la falsedat del discurs polític del govern municipal.  En política tothom té un passat que li pesa.  L’actual govern municipal té les arrels en l’autoritarisme d’esquerres (centralisme democràtic en deien) i els surt a cada passa que fan.

Aquest dictamen reforça la idea que, a més d’incrementar la pressió política, social i xarxal, hem d’emprendre el camí dels tribunals.  Caldrà anul·lar tot el que s’ha fet irregularment i reclamar les compensacions i responsabilitats que corresponguin.

Per començar a “fer boca” adjuntem una nota resum del dictàmen

 

 

Anuncis